HVA ER FORSKJELLEN PÅ PROSJEKTLEDER OG PROSJEKTEIER?

PROSJEKTLEDER

Kort forklart: Ansvarlig for å levere et ferdig prosjekt. Det betyr at prosjektleder er involvert fra det tidspunkt prosjektet har fått “go” til det overleveres.

PROSJEKTEIER

Kort forklart: Ansvarlig for at prosjektet blir vellykket. Det betyr i praksis at prosjekteier skal være involvert før prosjektoppstart, følge opp underveis, og ta imot ferdig leveranse.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ PROSJEKTMÅL OG LEVERANSE?

Prosjektmålet beskriver det leveransen skal inneholde

De er egentlig det samme – men du jobber med med på ulike stadier i prosjektgjennomføringen. I starten av prosjektet er kanskje selve målet uklart, men man jobber seg gjennom den innledende planleggingen for å definere hva som er målet med prosjekt.

Tenk på avslutningen når dere formulerer målet

Det er veldig vanlig å være i god gang med å jobbe i prosjektet lenge før målet er formulert. Det er selvfølgelig feil i forhold til all teori og alle modeller – men du an sikkert kjenne deg igjen. Det er rett og slett fordi den innledende målformuleringen er for vag – fordi vi i starten av prosjektet ofte vet for lite til å skrive tydelige kriterier.

Det er lett å skyve på det som er vanskelig, men i realiteten utsetter du problemet til den dagen prosjektet skal overleveres.

Jo bedre dere jobber med å spesifisere målet nå – jo lettere blir det å få enighet når prosjektet skal overleveres.

Leveransen er det ferdige prosjektet, altså selve prosjektmålet i praksis

Derfor er det utrolig viktig å beskrive selve prosjektmålet konkret. En bra start er “Prosjektet er ferdig når xxx er ferdig utviklet, testet og klart til å tas i bruk.” Veldig mange starter målbeskrivelsen som “Vi skal lage….”. Det er mye mer hensiktsmessig å fokusere på hvilken funksjonalitet man skal levere, og hvilke kriterier som skal oppfylles.

Den ideelle målformuleringsprosessen involverer tre aktører:

  1. Prosjektstyret (som skal hente ut gevinsten)
  2. rosjektleder (som skal levere)
  3. Representanter for de som skal bruke denne løsningen.

Hvor kommer effektmålet inn i bildet?

Effektmålet beskriver hensikten med hele prosjektet. Det skal definere kriteriene for hvordan vi kan vite at prosjektet ble vellykket, altså hvorvidt vi har kunnet hente ut den effekten vi ønsket oss når vi startet prosjektet.

Når Prosjektveiviseren snakker om gevinstrealisering, så er det prosessen med å hente ut den effekten vi ønsket oss da vi startet prosjektet

ALL PROSJEKTLEDELSESTEORI HANDLER OM DETTE:

Å best mulig gå fra en idè til en leveranse for å hente ut en ønsket effekt.

FRA BIBLIOTEKET

USYNLIG PROSJEKTLEDER

Dyktig prosjektleder.

Anerkjent, internasjonalt firma.

Ambisiøst og spennende prosjekt.


Spennende organisasjon, mange aktører, typisk matriseorganisasjon på høyt nivå.

Det ser riktig så bra ut. På ledelsesnivå.

Men….det mangler en boks!

PROSJEKTEIER LEKER GJEMSEL

Hvorfor mislykkes så mange prosjekter?

En viktig årsak er at virksomhetens ledelse ikke har definert tydelig nok hvem som skal være Prosjekteier. Eller – de har pekt ut en stakkar som slett ikke har fått påvirkningsmulighet i praksis. Klassisk ansvar uten myndighet.

Tradisjonelt har det jo vært ganske trygt å være prosjekteier


Men NÅ, nå begynner de å snakke om gevinstjeger.

HOLDER DU PUSTEN?

Du har ikke lyst til å plutselig være den prosjekteieren som blir pekt på som ansvarlig for en milliardsprekk, vil du vel? Ok, kanskje ikke en milliard, men du er kanskje bekymret nok for millionene?


Strengt tatt burde mange flere sagt nei til å være prosjekteier. Hvis de ante hva de sa ja til, så ville de stilt krav til vesentlig mer opplæring, og ikke minst: Enda tydeligere beslutningsautoritet.